Aanscherping kaders hoge windturbines

Op woensdag 17 februari 2021 hebben wij samen met een aantal andere groeperingen online deelgenomen aan een gesprek met de onderzoekers van het bureau PON & Telos. Doel was om de lokale voorwaarden voor hoge windturbines op te stellen voor de gemeente Bronckhorst. Tijdens dit gesprek hebben wij onze ideeën digitaal gepresenteerd. Onderstaand een overzicht van de wat ons betreft belangrijkste elementen.

 • Gebruik afstandsnormen.
  – Afstand tot woningen: minimaal 10 keer tiphoogte.
  – Afstand tot bijzondere natuurgebieden: 2 kilometer, zoals het Gelder Natuur Netwerk.
 • Gebruik geluidsnormen
  – Hoorbaar en niet hoorbaar geluid.
  – Akoestisch en niet akoestisch geluid.
 • Mensen hebben recht op bescherming conform Grondwet.
  – Artikel 21: zorgplicht bewoonbaarheid land en bescherming/verbetering van leefmilieu.
  – Artikel 22: plicht om maatregelen te treffen ter bevordering van de gezondheid (dit recht geldt overigens voor ieder individu).
  Deze voorzorgsbeginselen zijn tevens vastgelegd in de Europese Richtlijnen.
 • Conform het verdrag van Aarhus artikel 7: het recht op tijdige inspraak en werkelijke metingen (dus geen gemiddelden).
 • Doe een beroep op het voorzorgsbeginsel rondom gezondheid (is mogelijk).
 • Voorafgaand aan vergunningverlening moet aantoonbaar zijn dat er geen negatieve gezondheidseffecten optreden.
  Indien negatieve gezondheidseffecten blijken – eventueel uit wetenschappelijk onderzoek – dan worden windturbines direct gestopt en afgebroken.
 • Er is geen verhoging toegestaan van laagfrequent geluid ten opzichte van de actuele situatie zonder windturbines.
 • Geen negatieve gevolgen voor beschermde diersoorten.

In deze bijlage vindt u onze volledige bijdrage voor de uitbreiding/aanscherping van de kaders voor hoge windturbines, zoals die op dit moment al in de Verrijkte Routekaart zijn opgenomen.
Zoals bekend is in de kaders van de Verrijkte Routekaart op dit moment onder meer al bescherming van beschermd stads- en dorpsgezicht opgenomen (2-kilometerzone), evenals bescherming van gebieden met bijzonder landschappelijke waarde.

Het onderzoeksbureau PON & Telos is gevraagd om onze bijdrage integraal over te nemen in haar rapportage naar de gemeente Bronckhorst. Ons is toegezegd dat we eind februari 2021 het concept-verslag van de bijeenkomst ter accordering ontvangen.