Wet openbaarheid bestuur

Wob-verzoeken
In het kader van de openheid en transparantie vanuit de gemeente hebben we via een aantal Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur) bij de gemeente en de provincie zo veel als mogelijk documenten opgevraagd om een compleet beeld te krijgen van de totstandkoming en uitvoering van de Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030.

28 oktober 2019: eerste Wob-verzoek
We hebben op ons eerste Wob-verzoek diverse documenten ontvangen, maar deze zijn volstrekt onvolledig en ontoereikend, met een bezwaarschrift en een gang naar de bezwaarschriftencommissie tot gevolg.
Onze indruk is dat de gemeente waar mogelijk het proces zo veel als mogelijk vertraagt, (al dan niet bewust) een eigen interpretatie geeft aan het Wob-verzoek en zich in (juridische) bochten wringt om informatie niet te verstrekken.
Van de gemeente ontvingen wij deze reactie op ons bezwaarschrift.
Tijdens de hoorzitting bij de bezwarencommissie op 20 april 2020 hebben wij gereageerd op de reactie van de gemeente. Onze reactie op hoofdlijn vindt u in de gearceerde tekst van dit document.

Enkele opvallende aspecten uit de documenten:

  • Oktober 2017: uit openbare stukken blijkt dat de gemeente Bronckhorst al in 2017 opdrachtgever is geweest van een plan om Landgoed Keppel rendabel te maken. In het plan wordt gesproken over de mogelijkheid van windturbines.
  • November 2018 en maart 2019 hebben de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem plannen voor windturbines van het Landgoed Keppel gepresenteerd gekregen. Noch vanuit de gemeente(n), noch door het Landgoed Keppel is hierover tijdig richting omwonenden gecommuniceerd. Een van de presentaties (te weten 0329 WPKEPPEL Presentatie.pdf) wordt volledig als vertrouwelijk beschouwd en daarom niet verstrekt. Ook hiertegen hebben we bezwaar aangetekend.
  • In maart 2019 heeft de Gemeenteraad vastgesteld dat het Koersdocument Achterhoek de basis dient te zijn voor de Verrijkte Routekaart.
  • De gemeente is gevraagd informatie te verstrekken over twee locaties waarnaar onderzoek gedaan is voor de plaatsing van windturbines. Deze informatie is (nog) niet verstrekt. In de versie van de Routekaart februari 2019 staat op pagina 10 vermeld: “Daarom kiezen we ervoor om onderzoek te doen naar twee mogelijke locaties voor een windmolenpark” In de versie van de Routekaart augustus 2019 staat op bladzijde 12: “We onderzoeken twee mogelijke locaties van een windmolenpark” en een medewerker heeft aangegeven dat besloten is de locaties niet bekend te maken. De gemeente is alsnog gevraagd deze info te verstrekken.
  • De brief aan inwoners vanuit Landgoed Keppel die verspreid is kort voor onze voorlichtingsbijeenkomst op 19 september 2019 in de kerk in Hoog-Keppel, is vooraf in concept voorgelegd aan de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem. Waarom? En welke afspraken zijn er tussen de gemeente(n) en het Landgoed inzake communicatie?
  • We hebben nadrukkelijke signalen ontvangen, door een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van GroenLinks, over mogelijke plaatsing van een windturbinepark in de nabijheid van het trafostation in Langerak (op het grensgebied van de gemeente Bronckhorst/gemeente Doetinchem).
    Is het gebied Doetinchem, Wehl, Nieuw-Wehl, Angerlo, Doesburg, Voor-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Langerak zoekgebied voor windturbines?

Een compleet overzicht van de ontvangen informatie vanuit de gemeente Bronckhorst vindt u hier.
Voor inzage in de stukken die volgens de inventarisatielijst ‘via e-mail’ zijn verstrekt kunt u hier klikken.

7 april 2020: 5 nieuwe Wob-verzoeken
In april 2020 hebben wij nog een vijftal nieuwe Wob-verzoeken ingediend (zowel bij de gemeente als bij de provincie) om meer informatie te ontvangen over onder andere de kosten van een energieneutraal Bronckhorst en de beschikbare informatie over het RES-traject. Voor de Wob-verzoeken klikt u hieronder:
Gemeente Bronckhorst 2 | Algemeen
Gemeente Bronckhorst 3 | RES
Gemeente Bronckhorst 4 | Kosten
Provinciale Staten | Algemeen
Gedeputeerde Staten | Algemeen

Uitspraak bezwaarschriftencommissie
De bezwaarcommissie heeft ons bezwaarschrift inmiddels ontvankelijk verklaard en ons
in het gelijk gesteld. Oftewel: de gemeente is onvolledig geweest in de verstrekking
van de door ons opgevraagde documenten in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De gemeente Bronckhorst heeft alsnog de stukken vrijgegeven. De commissie besloot tevens dat de gemeente onze proceskosten moet compenseren.

Landgoed Keppel zet in op windturbinepark
Op 18 juni 2020 heeft de Provincie Gelderland naar aanleiding van ons WOB-verzoek rondom Energieneutraal Bronckhorst en de Regionale Energie Strategie Achterhoek, de bijbehorende stukken openbaar gemaakt. Deze stukken geven een ontluisterend beeld hoe het Landgoed Keppel en de Pallandt van Keppel Stichting – bij monde van hun adviesbureau Greentrust – inzetten op het realiseren van een groot windturbinepark op hun landgoed. Al op 9 oktober 2019 – dus drie weken na onze drukbezochte informatiebijeenkomst in de kerk van Hoog-Keppel – stuurde Greentrust enkele mails naar de provincie Gelderland. Hierin verzoekt het Landgoed om de gemeente Bronckhorst buitenspel te zetten en de Provincie de regie over te laten nemen met een Provinciaal Inpassingsbesluit. Daarmee is het volstrekt duidelijk dat het Landgoed lak heeft aan ons als betrokken inwoners en alleen geldelijk gewin voor ogen heeft.
Uiteraard volgen we deze ontwikkelingen op de voet.