Nieuws

Landgoed Keppel en Green Trust komen beloftes niet na

Op 3 maart jl. organiseerden Landgoed Keppel en Green Trust een digitale informatieavond over hun initiatief Windpark Doetinchem. Toegezegd was dat alle antwoorden op vragen uit de chat en een opname van die avond uiterlijk half maart 2021 op hun website zouden worden geplaatst.
Tot op heden is dat echter niet gebeurd. En dus hebben we vorige week deze mail gestuurd naar Green Trust en wethouder Langeveld van Doetinchem. Hierin vragen wij de partijen om hun beloftes na te komen en de tijdplanning met eenzelfde vertragingsperiode naar achteren bij te stellen.
Daarnaast meldden we ons bezwaar tegen de ‘onafhankelijk’ gesprekleider die is aangesteld, zonder goedkeuring van de omwonenden zoals was afgesproken.
Grijpt wethouder Frans Langeveld in om deze valse start te corrigeren?

Nieuwe flyer verspreid

Afgelopen weekend hebben we geflyerd in Keppel, Eldrik, Hummelo en Langerak. Bewoners vonden deze flyer in de bus, samen met een poster waarmee ze kenbaar kunnen maken tegen de megahoge windturbines te zijn. Mooi om te zien dat we al menig poster hebben zien hangen. Dank daarvoor.

Inspraak Commissievergadering

Onze voorzitter Rob Meenhuis sprak vorige week in tijdens de Commissievergadering van de gemeente Bronckhorst. Zijn boodschap: wees als Raadsleden alert op het proces rond de wind- en zonne-energie zoals dat nu loopt in de RES-regio Achterhoek (Regionale Energie Strategie). Uiteraard zijn we niet tegen zonne- en windenergie, maar het voorlopig RES-bod dat op 1 juli 2021 zal worden uitgebracht richting Den Haag ligt veel te hoog voor deze regio en ook het tijdpad is niet realistisch. Daardoor dreigen er onder andere te veel en te grote windturbines in het landschap terecht te komen op plekken die hiervoor niet geschikt en/of niet wenselijk zijn.

Bezwaar aanstelling gespreksleider

Vrijdag jl. hebben wij per mail aan wethouder Langeveld van Doetinchem bezwaar aangetekend tegen de aanstelling van de gespreksleider voor het participatieproces Windenergie.
Afgesproken en toegezegd was dat er een deskundige en onafhankelijke gespreksleider zou komen, die aan het begin van het participatieproces door beide partijen – dus óók de omwonenden –  akkoord moest worden bevonden.

We hebben echter inmiddels vernomen dat niet alleen de gespreksleider inmiddels zonder akkoord van de omwonenden is aangesteld. Ook blijkt de term ‘neutraal’ niet van toepassing. Het betreft namelijk mevrouw Van der Geer, die een fervent voorstander is van windenergie en -parken en die als bestuursvoorzitter van haar Rijn en IJssel Energie Coöperatie het windpark Koningspleij in Arnhem organiseert.

Daarom hebben in de mail aan wethouder Langeveld aangegeven dat wij als omwonenden niet akkoord gaan met aanstelling van mevrouw Van der Geer en dat we er vanuit gaan dat de gemeente overgaat tot aanstelling van een écht neutrale gespreksleider en deze vooraf voorstelt aan de omwonenden.

De volledige mail kunt u hier teruglezen.

Brief 15 bewonersgroepen Achterhoek

Samen met 14 andere bewonersgroepen uit de Achterhoek hebben wij vandaag een brief gestuurd aan alle College- en Raadsleden van de acht gemeenten binnen de RES-regio Achterhoek, aan de programmacoördinator van de RES-regio Achterhoek de heer Duenk en aan de Stuurgroep RES-regio Achterhoek. In deze brief vragen wij gezamenlijk:
1. Een heldere planning/tijdlijn van de besluitvorming over het RES 1.0 bod, inclusief besluitvorming door de Gemeenteraad en het verkrijgen van draagvlak/instemming bij de bevolking.
2. Het verlagen van het RES 1.0-bod van de Achterhoek tot 0,65 TW in 2030.
3. Het verschuiven van de tijdslijn Achterhoek energieneutraal van 2030 naar 2050.

De complete brief kunt u hier nalezen.

Inspraak tijdens Commissievergadering

Op donderdag 11 maart 2021 hebben wij digitaal ingesproken tijdens de Commissievergadering van de gemeente Bronckhorst. Daarbij waren onze twee belangrijkste aandachtspunten het proces voor de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) en de herijking van de doelstellingen om tot een energieneutraal Bronckhorst/Achterhoek te komen.
Zowel het College van B&W als de Gemeenteraad is gevraagd om een schriftelijke reactie op deze onderwerpen. Naar verwachting zullen we die uiterlijk 25 maart 2021 van hen krijgen tijdens de Raadsvergadering.
De inspraaknotitie die ook als brief naar het College en de Raad is gestuurd kunt u via deze link nalezen.

Brief aan College gemeente Doetinchem

Gisteren hebben wij via onze advocaat De Lange een uitgebreide brief gezonden aan het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Doetinchem (met een kopie aan de Gemeenteraadsleden van Doetinchem). In deze brief die met deze begeleidende mail werd verzonden geven wij helder en onderbouwd aan wat onze bezwaren zijn tegen de werkwijze zoals Doetinchem die momenteel hanteert in haar proces rond de windturbineplannen, in het bijzonder rondom de plannen van Windpark Doetinchem nabij de Barlhammerweg en de Oude IJssel nabij Laag-Keppel.

Wij zijn groot voorstander van verduurzaming, maar dan wel op een manier die echt duurzaam is voor mens, natuur en (onze) leefomgeving. En niet onbelangrijk: waarbij gezamenlijk met alle belanghebbenden, waaronder nadrukkelijk ook de inwoners, wordt samengewerkt aan een adequate en draagkrachtige oplossing.
In de brief van onze advocaat wordt de gemeente Doetinchem erop gewezen dat het vergunnen in strijd met het Unierecht aansprakelijkheid schept. Ook wordt gemeld dat intussen vaststaat dat er een verband is tussen windturbines en mogelijke gezondheidsschade. Aangezien op de overheid de wettelijke taak rust de gezondheid van inwoners te beschermen is dat ook iets om serieus rekening mee te houden.

Onderstaand nemen wij u graag mee in de diverse zaken die we hebben geconstateerd. De bijbehorende stukken kunt u inzien via de 16 bijlagen onderaan dit bericht.
Als u de informatie bekijkt zult u – net als wij – versteld staan van de wijze waarop door de gemeente Doetinchem geacteerd wordt en hoe onzorgvuldig het gehele proces wordt doorlopen. Zeker ook interessant om eens te lezen vooruitlopend op de digitale informatieavond op 3 maart 2021 over het Windpark Doetinchem.

Onze belangrijkste en meest opvallende punten uit de brief zijn de volgende.
1. Omwonenden/inwoners worden door de gemeente Doetinchem niet tijdig, open, eerlijk, en transparant geïnformeerd. De gesprekken over de windturbineplannen van Landgoed Keppel worden al sinds – in ieder geval – 2018 gevoerd met de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. En het principeverzoek dateert al van 11 december 2019, terwijl de gemeente Doetinchem pas in haar brief van 28 oktober 2020 de omwonenden informeert over haar akkoord voor principemedewerking.

2. Raadsleden van de gemeente Doetinchem worden in de communicatie door het eigen College onjuist voorgelicht en niet tijdig geïnformeerd. Pas nadat besluitvorming over het principeverzoek in het College had plaatsgevonden, vond informatievoorziening plaats!

3. Wethouder Duurzaamheid de heer Langeveld bekleedt een opvallende en ongewenste drievoudige rol in de energietransitie: naast wethouder ook voorzitter van de AGEM-coöperatie (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij) en bestuurlijk trekker van de RES-regio Achterhoek.
Ook de rol van AGEM (opgericht door gemeenten en waar bestuurders van gemeenten aan het stuur zitten) bij het Windpark Doetinchem is op zijn minst ongewenst zo niet dubieus te noemen.
Daarnaast wordt via mede-initiatiefnemer AGEM een constructie opgetuigd waarbij de gemeente buitenspel kan worden gezet via een provinciaal inpassingsplan. Het AGEM-participatietraject wordt louter voor de bühne ingericht.

4. Uit de informatie verkregen uit een WOB-verzoek bij de provincie Gelderland blijkt dat de gemeente Doetinchem en de Provincie nog ‘in het krijt staan‘ bij initiatiefnemer Landgoed Keppel aangezien men hoogspanningsmasten op het landgoed heeft moeten tolereren. Markant punt is dat het landgoed destijds tot aan de Raad van State heeft geprocedeerd om dit tegen te houden in verband met aantasting van het natuurschoon!

5. Landgoed Keppel zegt met de windturbines het landgoed exploitabel te willen maken. Maar uit de cijfers blijkt dat zij er meer dan prima voorstaan. De waarde van de bezittingen van het Landgoed Kasteel Keppel BV en de Stichting Pallandt van Keppel wordt geschat op maar liefst ruim € 65 mln. Samen met de gemeente Bronckhorst of via een provinciaal inpassingsplan voor misschien nog eens 10 tot 12 windturbines binnen de grenzen van gemeente Bronckhorst zal de totale nettowinst voor de grondeigenaren in 20 jaar tijd op € 30 mln. uitkomen (jaarlijks € 100.000 netto per windturbine * 15 windturbines = € 1,5 miljoen).

6. Ondanks de diverse WOB-verzoeken hebben wij van de gemeente Doetinchem aantoonbaar niet alle stukken ontvangen en andere stukken kwamen veel te laat. De belangrijkste informatie ontvingen wij zelfs pas 6 weken later, nota bene 2 dagen ná de besluitvorming door het College.

7. Vanuit een gesprek met de coördinator Regionale Energie Strategie regio Achterhoek weten wij dat al lang en breed bekend is, dat er in ieder geval op een viertal locaties in de Achterhoek windturbineparken zullen gaan verrijzen. De inwoners (quote coördinator): “kunnen hoog en laag springen, maar die komen er toch!”. Echter, de inwoners worden hierover niet geïnformeerd.

Uiteraard vermeldt de 9 pagina’s tellende brief nog veel meer zaken die van groot belang zijn in het traject van de windturbineplannen in de gemeente Doetinchem.
Wij verzetten ons in ieder geval sterk tegen de mogelijke komst van het Windpark Doetinchem en zullen het traject dan ook nauwgezet en kritische blijven volgen. Het College is uiteraard gevraagd om op onze brief te reageren.

Bijlage 1: Brief omwonenden gemeente Doetinchem 28.10.2020
Bijlage 2: Email provincie Gelderland 10.09.2020
Bijlage 3: Artikel Gelderlander 25.10.2020
Bijlage 4: Emails 09.10.2019 en 14.11.2019 Energie voor Keppel
Bijlage 5: Verslag Omgevingskamer 14.01.2020
Bijlage 6: Mailwisseling procedure 20.03.2020
Bijlage 7: Passages gespreksverslag RES-coördinator 17.09.2020
Bijlage 8: Verzoek medewerking windmolenpark 27.10.2020
Bijlage 9: Mailwisseling Landgoed Keppel overzichtskaart 2017
Bijlage 10: Gespreksverslag Greentrust 01.10.2020
Bijlage 11: Mail over brief omwonenden landgoed Keppel 19.09.2019
Bijlage 12: Koersdocument Achterhoek duurzame energie
Bijlage 13: Mail AGEM verzoek inpassingsplan 18.12.2019
Bijlage 14: Nevenfuncties Wethouder Langeveld
Bijlage 15: Uittreksel KvK AGEM
Bijlage 16: Rapport Windturbinesydroom

Aanscherping kaders hoge windturbines

Op woensdag 17 februari 2021 hebben wij samen met een aantal andere groeperingen online deelgenomen aan een gesprek met de onderzoekers van het bureau PON & Telos. Doel was om de lokale voorwaarden voor hoge windturbines op te stellen voor de gemeente Bronckhorst. Tijdens dit gesprek hebben wij onze ideeën digitaal gepresenteerd. Onderstaand een overzicht van de wat ons betreft belangrijkste elementen.

 • Gebruik afstandsnormen.
  – Afstand tot woningen: minimaal 10 keer tiphoogte.
  – Afstand tot bijzondere natuurgebieden: 2 kilometer, zoals het Gelder Natuur Netwerk.
 • Gebruik geluidsnormen
  – Hoorbaar en niet hoorbaar geluid.
  – Akoestisch en niet akoestisch geluid.
 • Mensen hebben recht op bescherming conform Grondwet.
  – Artikel 21: zorgplicht bewoonbaarheid land en bescherming/verbetering van leefmilieu.
  – Artikel 22: plicht om maatregelen te treffen ter bevordering van de gezondheid (dit recht geldt overigens voor ieder individu).
  Deze voorzorgsbeginselen zijn tevens vastgelegd in de Europese Richtlijnen.
 • Conform het verdrag van Aarhus artikel 7: het recht op tijdige inspraak en werkelijke metingen (dus geen gemiddelden).
 • Doe een beroep op het voorzorgsbeginsel rondom gezondheid (is mogelijk).
 • Voorafgaand aan vergunningverlening moet aantoonbaar zijn dat er geen negatieve gezondheidseffecten optreden.
  Indien negatieve gezondheidseffecten blijken – eventueel uit wetenschappelijk onderzoek – dan worden windturbines direct gestopt en afgebroken.
 • Er is geen verhoging toegestaan van laagfrequent geluid ten opzichte van de actuele situatie zonder windturbines.
 • Geen negatieve gevolgen voor beschermde diersoorten.

In deze bijlage vindt u onze volledige bijdrage voor de uitbreiding/aanscherping van de kaders voor hoge windturbines, zoals die op dit moment al in de Verrijkte Routekaart zijn opgenomen.
Zoals bekend is in de kaders van de Verrijkte Routekaart op dit moment onder meer al bescherming van beschermd stads- en dorpsgezicht opgenomen (2-kilometerzone), evenals bescherming van gebieden met bijzonder landschappelijke waarde.

Het onderzoeksbureau PON & Telos is gevraagd om onze bijdrage integraal over te nemen in haar rapportage naar de gemeente Bronckhorst. Ons is toegezegd dat we eind februari 2021 het concept-verslag van de bijeenkomst ter accordering ontvangen.

Gigantisch windpark dreigt: 14 windturbines

Tijdens de online inwonerssessie van de RES-regio Achterhoek op donderdag 11 februari jl. is door deze RES-regio een alternatief plan getoond waaraan netwerkbeheerder Liander de voorkeur geeft. In dat alternatief worden maar liefst 14 (!) grote industriële windturbines aangesloten op het onderstation in Langerak/Doetinchem. Hieronder ziet u een screenshot van het gepresenteerde alternatief.

Gemeenten al sinds 2018 in gesprek
Zoals inmiddels bekend hebben de gemeentes Doetinchem en Bronckhorst sinds 2018 (en mogelijk al eerder) in alle stilte gesprekken gevoerd met het Landgoed Keppel om plannen voor een gigantisch windpark voor te bereiden. Het College van Doetinchem is inmiddels akkoord gegaan – overigens zonder omwonenden vooraf te informeren – met een principeverzoek voor 4 à 5 windturbines op het grondgebied Doetinchem (fase 1). Fase 2 op grondgebied gemeente Bronckhorst zal waarschijnlijk snel volgen.
Er worden windturbines van 230 (!) meter gepland. Hieronder ziet u een eerste impressie, gezien vanaf de Keppelse Golfclub.

De windmolens met 230 meter tiphoogte zijn aanzienlijk hoger dan die in Angerlo en bijna net zo hoog als die langs het Pannerdens Kanaal. Ter oriëntatie: de molen bij de brug in Laag-Keppel is 14 meter hoog en de toren van Kasteel Keppel is circa 30 meter hoog. Kijk en vergelijk…

Digitale informatieavond Windpark Doetinchem 3 maart 2021
Op 3 maart 2021 wordt door Landgoed Keppel een informatieavond georganiseerd voor het windparkgedeelte op het grondgebied van Doetinchem langs de Oude IJssel tussen Doetinchem en Laag-Keppel. Er worden welgeteld 35 hele minuten ingeruimd om via de chat (!) vragen te stellen, waar live op zal worden geantwoord. Is dit is de manier waarop omwonenden worden betrokken en inspraak krijgen? Van een gesprek met omwonenden zal naar onze mening geen sprake zijn. Aanmelding voor de informatieavond kan tot 26 februari 2021 via www.windparkdoetinchem.nl.

Wat en wie bepaalt dat al deze industriële windturbines op deze bijzondere plek worden gepland?