Flyer verkiezingen

Deze week ontvangen de inwoners van Bronckhorst een gezamenlijke flyer van diverse bewonersgroepen bij het blad Contact. Hierin kunnen ze lezen hoe de partijen die deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen denken over windturbines.
Wij vroegen alle zeven partijen om in hun eigen woorden hun standpunt aan te geven.
Conclusie: alleen GBB, VVD en CDA hebben echte bedenkingen tegen een energietransitie met windturbines (meer dan 25 meter ashoogte). Waarbij GBB zich het meest ferm uitspreekt tegen deze plannen.

De complete flyer kunt u bekijken door op de afbeelding te klikken.
Handig om te weten als u volgende week in het stemhokje staat.

Lijsttrekkersdebat

Op 16 maart 2022 kunt u stemmen tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen. Maar ja, op wie moet je stemmen? En hoe denken dat partijen over hete hangijzers in Bronckhorst?
Reden voor de gezamenlijke Dorpsraden van Hummelo, Drempt, Keppel en Eldrik om alle partijen tijdens een Lijsttrekkersdebat te bevragen over belangrijke thema’s.

Daarbij komt ook de energietransitie (windturbines en zonnepanelen) uitgebreid aan bod.
Dus kom ook op donderdagavond 3 maart 2022 naar de Hessenhal in Hoog-Keppel!
U bent van harte welkom om mee te discussiëren en vragen te stellen.
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis.

Zienswijze m.e.r.

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft een concept Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) gepubliceerd. Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik heeft op zondag 13 februari 2022 hierover een zienswijze ingediend. In dit bericht leggen we graag het belang van deze stap uit en het te doorlopen proces.

Achtergrond
Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitgesproken dat de normen in het Activiteitenbesluit niet meer mogen worden gebruikt voor windturbineprojecten, omdat er voor deze normen geen m.e.r. (Milieu Effect Rapportage) is gemaakt. Het ministerie van I&W wil nu een m.e.r. maken, resulterend in nieuwe normen voor windturbines.

Notitie Reikwijdte en Detail
De eerste fase daarin is een NRD (Notitie Reikwijdte en Detail) waarin wordt vastgelegd welke zaken zullen worden bekeken en onderzocht in het m.e.r.-proces, dat daarna volgt. Het hangt uiteindelijk van de NRD af, of het m.e.r.-proces een gedegen proces wordt of dat het ministerie zich er met een ‘Jantje van Leiden’ vanaf kan maken.
Inmiddels heeft het ministerie een NRD gepubliceerd. Deze m.e.r. laat helaas zien dat ‘Jantje van Leiden’ van toepassing is. Waarschijnlijk hopen ze op ongeveer dezelfde normen als in het Activiteitenbesluit uit te komen en gewoon verder te kunnen gaan met het plaatsen van windturbines op de oude voet.

De NRD gaat er dus over wat er onderzocht moet worden, maar nog niet over wat voor normen voor windturbines eruit moeten komen. Dat komt pas in de volgende fase: het m.e.r.-onderzoek. Welke norm het wel moet worden en welke niet – al dat soort vragen en discussies – zijn nu NOG NIET aan de orde. Het gaat er nu enkel en alleen om te beïnvloeden wat er in die m.e.r. wel en niet onderzocht moet worden.

Geschokt
Na bestudering van het concept Notitie Reikwijdte en Detail rest ons 1 conclusie: wij zijn geschokt op welke wijze het is opgesteld! Om te voorkomen dat de overheid op de oude voet doorgaat, is het van belang dat er zo veel mogelijk verschillende zienswijzen worden ingestuurd (dat kan tot uiterlijk 16 februari 2022). Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik heeft daarom ook een zienswijze ingestuurd.
Onze insteek is: pas als de m.e.r. (het rapport dus) op tafel ligt, mag iedereen zich uitleven met eigen ideeën en voorstellen. Daarbij sta je een stuk sterker als je NU gezegd hebt dat er over dat onderwerp in de m.e.r. onderzoek moet plaatsvinden. Oftewel: eerst zorgen dat je recht van spreken hebt en dan pas gaan spreken!

Via deze link kunt u de door ons ingediende zienswijze nalezen.

Tegenwind bij npo radio 1

Deze week staat de bus van het NPO Radio-1-programma 5 Dagen in Vorden. Van maandag t/m vrijdag wordt tussen 20.00 en 20.30 uur niet alleen gesproken over het hoofdthema ontkerkelijking (veel sluitingen van kerken in onze gemeente).
In de rubriek Het Hoofpijndossier is er uitgebreid aandacht voor het breed gedragen protest tegen de windmolenplannen van de Gemeente Bronckhorst en komen diverse bewonersgroepen aan het woord.
We nodigen u van harte uit af te stemmen op Radio 1.

Aanbieden petitie

Morgenavond neemt de Doetinchemse gemeenteraad een besluit over de Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek. Voorafgaand aan deze vergadering bieden wij om 19.00 uur aan Burgemeester Bouwmans onze petitie tegen plaatsing van windturbines in ons mooie landschap aan. Totaal bijna 2000 handtekeningen. Samen met de handtekeningen van Tegenwind Oude IJssel (4.000) een meer dan duidelijk signaal aan de Gemeenteraadsleden!

Inspraak Bronckhorst en Doetinchem

Op 8 september 2021 sprak Rob Meenhuis in tijdens de Raadscommissie Bronckhorst namens Tegenwind. Zijn tekst kunt u hier nalezen.
Een week later werd er ingesproken tijdens de beeldvormende Raadsvergadering van de gemeente Doetinchem met deze tekst.

Aanvullend ontvingen de Gemeenteraadsleden en Wethouders onderstaande documenten:
Doorvertaling Ontwerp RES naar fair share
Cijfermatige analyse Concept RES

Huiswerk waar de Raadsleden hun voordeel mee kunnen en moeten doen om te weten wat de consequenties zijn van hun RES-besluiten.

Uitstel tot 2024!

Besluit tijdens de Raadsvergadering van vanavond: “Medewerking aan initiatieven van windmolens wordt opgeschort tot minimaal 1 januari 2024. Daarna wordt jaarlijks een meetpunt ingebouwd om te bepalen in hoeverre de energietransitie is gevorderd en vanaf wanneer aanvullende initiatieven van windenergie in behandeling worden genomen.”
Voorlopig een prachtig resultaat!