Omgevingsvisie Doetinchem

Donderdag 30 november 2023 wil de gemeente Doetinchem haar Omgevingsvisie vaststellen, tegelijk met haar PlanMER. In deze Omgevingsvisie staat één zoekgebied voor wind langs de Oude IJssel tussen Doetinchem en Keppel, voor minimaal 4 en maximaal 6 hoge windturbines.
Reden voor ons om de gemeente vandaag per brief nadrukkelijk te vragen dit besluit tot nader order uit te stellen. Het gevolgde proces voldoet ons inziens niet aan de eisen van bestuurlijke zorgvuldigheid, de besluitvorming is prematuur en er kunnen grote (financiële) risico’s kleven aan dit besluit. Nog even los van het gebrek aan bewonersparticipatie, de mogelijke gezondheidsrisico’s na het besluit en het ontbreken van serieus onderzoek naar bestaande alternatieven.
U kunt de brief hier nalezen, evenals de bijlagen.

Nieuwe Zienswijze ingediend

Uiterste poging huidige regering voor meer windturbines op land
Afstandsnormen tot woonwijken mogelijk 2 keer de tiphoogte?

Deze week hebben wij opnieuw een Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het planMER Nationale Windturbinebepalingen Leefomgeving ingediend.
Begin 2022 stuurden wij ook al een zienswijze in, maar daarop ontvingen wij een uitgebreide maar teleurstellende reactienota van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Onze nieuwe zienswijze – die op 21 november 2023 is ingediend bij hetzelfde Ministerie – kunt u hier terugvinden.

Vragen aan Dorpsraad en Politieke Avond

Naar aanleiding van de meest recente verontrustende ontwikkelingen rondom de windturbineplannen vanuit B&W / Wethouder Pelgrom (CDA) hebben wij de Dorpsraad Keppel en Eldrik in een brief gevraagd antwoord te geven op een viertal vragen, te weten:
1. Kunt u aangeven welke rol u in het windturbinedossier voornemens bent op u te nemen?
2. Pakt u de handschoen op om de overgrote meerderheid van de inwoners van Laag-Keppel/Hoog-Keppel/Eldrik te vertegenwoordigen (deze zijn fel tegen windturbines zoals u weet)
3. Is er al op enigerlei wijze contact geweest tussen leden van de Dorpsraad en vertegenwoordigers van Landgoed Keppel en/of Greentrust? Zo ja, op welke momenten en wat is hierin inhoudelijk besproken?
4. Is de Dorpsraad van plan contact te gaan hebben met vertegenwoordigers van Landgoed Keppel en/of Greentrust inzake mogelijke plannen voor industriële windturbines in Eldrik? Zo ja, welke rol gaat zij daarin op haar nemen?

De complete brief kunt u hier nalezen. Zodra we antwoord hebben gekregen, publiceren wij dat op deze website.

Belangrijke datum 22 juni 2023: oordeelsvorming door Gemeenteraad
Hopelijk gebruikt de Gemeenteraad haar gezonde verstand en gaat zij niet mee in het voorstel van B&W, zodat het grootste kiezersbedrog ooit in de gemeente Bronckhorst wordt voorkomen. Komende donderdag is daarvoor een belangrijk moment: de oordeelsvorming door de raadsleden over de voorstellen vanuit B&W. Het gesprek is op donderdag 22 juni 2023 om 21.10 uur tijdens de Bronckhorster Politieke Avond in het gemeentehuis van Bronckhorst, zaal Schelp/Haas. Tijdens deze oordeelvormende tafel gaat de raad in debat.

De vergadering is openbaar en live te volgen
U kunt niet inspreken aan een oordeelvormende tafel. Indien u wilt komen luisteren hoeft zich hiervoor niet aan te melden en kunt u plaatsnemen op de publieke tribune. Mocht de tribune vol zijn dan kunt u plaatsnemen in de raadzaal, van waaruit het tafelgesprek ook is te volgen.
Wilt u de Bronckhorster Politieke Avond live meekijken vanuit huis?  Dit kan via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad. De vergaderingen zijn hier ook terug te kijken.

Mail naar College en Raad

Op 15 juni jl. hebben wij een uitgebreide mail gestuurd naar het College van B&W en de voltallige Gemeenteraad van Bronckhorst naar aanleiding van onze inspraak op 1 juni 2023.
Daarbij wijzen wij (nogmaals) op het kiezersbedrog door de radicale ommezwaai in Hengelo in het windturbine-beleid, maar ook op het feit dat er tot op heden nog nooit onderzoek is gedaan naar een energieneutraal Bronckhorst zònder hoge industriële windturbines. Ook attenderen wij de geadresseerden op de mogelijke juridische aansprakelijkheidsstelling en de gevolgen van eventuele gezondheidsschade.
Kortom, we roepen de Raadsleden op om de meegestuurde stukken goed te bestuderen en de dreigende ommezwaai een ferme halt toe te roepen.
De complete mail kunt u hier nalezen.

De meegestuurde bestanden leest u hier:
Bijlage 1: Brief aan Wethouder Pelgrom (CDA) duidelijkheid plaatsing 28.03.2023
Bijlage 2: Reactie Wethouder Pelgrom 06.04.2023
Bijlage 3: Reactie op brief Wethouder Pelgrom 17.04.2023
Bijlage 4: Reminders 12.05.2023
Bijlage 5: Tweede reactie Wethouder Pelgrom 22.05.2023
Bijlage 6: Email bij brief 22.05.2023


Groot Kiezersbedrog

De coalitie Bronckhorst wil breken met het coalitieakkoord voor windturbines!
Wethouder Wilko Pelgrom (CDA) was in juni 2022 nog heel duidelijk bij de presentatie van het Coalitie-akkoord: “Geen windturbines, daar waren we het snel over eens” (zie video).
Die (verkiezings)belofte blijkt nu bar weinig waard, want met de nieuw gepresenteerde plannen dreigen er in geheel Bronckhorst weer mogelijkheden voor industriële windturbines te ontstaan.
Hoe dan?!

Inspraaktekst Politieke avond

Gisteren hebben wij ingesproken tijdens de Politieke avond over de nieuwe Nota van Uitgangspunten herijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030.
We hebben daar in duidelijke bewoordingen aangegeven dat we het onbegrijpelijk en onacceptabel vinden dat het College een complete ommezwaai maakt in haar plannen ten aanzien van industriële windturbines. Onze conclusie: hier is sprake van kiezersbedrog en niet-integer bestuur.
Dus was onze oproep aan de Gemeenteraad: stuur het College terug naar de tekentafel met dit boodschappenlijstje:

  • verlaag het RES-bod en toon lef
  • streef naar energieneutraal Bronckhorst in 2050 met een door inwoners gedragen plan
  • doe alsnog onderzoek naar energieneutraal worden zonder hoge windturbines
  • verleng de tijdslijn van het niet in behandeling nemen van windturbine-initiatieven van 1 januari 2024 naar 1 januari 2028
  • garandeer een eerlijke, actieve en tijdige informatievoorziening naar de inwoners
  • stop met de achterkamertjes in dit proces
  • voorkom dat Bronckhorst straks één van dé windturbinegemeentes van Nederland wordt
  • of in het uiterste geval: stuur dit College weg en ga terug naar de kiezer.

De complete inspraaktekst kunt u hier teruglezen.

Gemeente wil toch vol inzetten op mega windturbines!

De coalitie verklaarde bij monde van Wilco Pelgrom in juni 2022 nog: “Over 1 ding waren we het snel eens: geen hoge windturbines in Bronckhorst.”
En nu? De gemeente wil Bronckhorst tòch vol gaan zetten met mega windturbines! Dus weg met de eerdere beperking van 1 locatie en weg met de beperking van de hoogte.
Een verbijsterend harde koerswijziging! En een onbegrijpelijke knieval naar het oude regime van (provinciale) GroenLinks en een schoffering van boer en burger die met het massaal stemmen op BBB een heel duidelijk signaal afgaven.

Dit mag niet geruisloos voorbijgaan, dus zegt het voort: op donderdag 1 juni 2023 start om 20.50 uur in de Raadzaal (tafel nummer 4) de Politieke avond over de Routekaart Energieneutraal Bronckhorst. Zien we u ook in het Gemeentehuis om de politiek duidelijk te maken dat dit onacceptabel is? Heel graag tot dan.

Meer informatie over de opzet van de Politieke avond vindt u hier.

Kom ook naar de Bronckhorster politieke avond op 1 juni 2023

Graag informeren wij u over de agenda van de Bronckhorster Politieke Avond van 1 juni 2023. Aan tafel 4 wordt het raadsvoorstel ‘Evaluaties Routekaart en zonneparken en Nota van uitgangspunten herijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2023’ besproken. Het gesprek is op donderdag 1 juni 2023 om 20.50 uur en vindt plaats in het gemeentehuis van Bronckhorst (Elderinkweg 2 in Hengelo Gld) in de raadzaal. De agenda en bijlagen voor dit tafelgesprek vindt u hier

Raad vormt zich een beeld
Tijdens een beeldvormende tafel worden de evaluaties van de Verrijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2023 en de zonneparken besproken in de gemeenteraad. Ook worden de uitgangspunten, genoemd in hoofdstuk 4 (Regie op duurzame Dorpsenergieprocessen), hoofdstuk 5 (Regie op grootschalige elektriciteitsopwek) en hoofdstuk 6 (Regie op de randvoorwaarden) uit de Nota van Uitgangspunten herijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 besproken. B en W vragen de raad om in te stemmen met de evaluaties en de nota van uitgangspunten. De herijkte routekaart komt in het najaar/winter van 2023 voor vaststelling in de raad. Tijdens dit tafelgesprek vormt de raad een beeld over het onderwerp dat wordt besproken.

Openbaar en live te volgen
Het tafelgesprek is openbaar toegankelijk. Als u niet wilt inspreken, maar alleen wilt luisteren dan hoeft u zich niet aan te melden en kunt u plaatsnemen op de publieke tribune. Wil je de Bronckhorster Politieke Avond live meekijken vanuit huis?  Dit kan via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad. Vergaderingen zijn hier achteraf ook terug te kijken.

Zienswijze op windbeleid en RES ingediend

Vorige week hebben wij onze uitgebreide zienswijze op de provinciale Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) plan-MER ingediend. Een maar liefst 16 pagina’s tellend document waarin wij onze reactie geven op het windbeleid en de Regionale Energiestrategie (RES) bij de provincie Gelderland.

Niet alleen betogen wij dat de opzet van de NRD niet juist is (o.a. niet-onafhankelijk onderzoek, onduidelijke begrippen, ontbrekende en onduidelijke kaarten). Ook geven we puntsgewijs aan op welke onderdelen de NRD niet juist of onvolledig is. Zo vragen we om meer specialistische onderzoeken in het kader van o.a. gezondheid, geluid en milieubelasting.
Ten slotte zijn wij van mening dat in het hele traject van de normeringen en de plan-MER het onduidelijk is hoe inwoners worden geïnformeerd over de voortgang en wanneer zij bezwaar en beroep kunnen aantekenen.
U kunt de complete zienswijze hier nalezen.

Verkiezingen: uw stem is belangrijk voor de energietransitie

Wat veel inwoners wellicht niet weten is dat bij de aanleg van windparken > 5 MW (dat is al bij één grote windturbine) de Provincie uiteindelijk de bevoegde instantie is voor besluitvorming.
De Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart a.s. zijn daarom ook van groot belang voor de energietransitie in Gelderland (en dus ook in de Achterhoek). 

In onderstaand overzicht kunt u lezen hoe de politieke partijen in Gelderland denken over enkele belangrijke vraagstukken rondom het thema Duurzaamheid & Energie.
Met uw stem kunt u een duidelijke keuze maken over de energietransitie en de impact die maatregelen gaan hebben op leefbaarheid en gezondheid in uw omgeving.

Zelf ook het Kieskompas van de regionale omroepen invullen? Dat kan hier.

De provincie moet gemeenten dwingen tot het plaatsen van windmolens, ook als de gemeente hier tegen is:

Er moeten meer windmolens in de provincie Gelderland komen:

Om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken, mogen zonnepanelen ook op weilanden worden geplaatst:

In Gelderland mag een kerncentrale komen: