Tegenwind bij npo radio 1

Deze week staat de bus van het NPO Radio-1-programma 5 Dagen in Vorden. Van maandag t/m vrijdag wordt tussen 20.00 en 20.30 uur niet alleen gesproken over het hoofdthema ontkerkelijking (veel sluitingen van kerken in onze gemeente).
In de rubriek Het Hoofpijndossier is er uitgebreid aandacht voor het breed gedragen protest tegen de windmolenplannen van de Gemeente Bronckhorst en komen diverse bewonersgroepen aan het woord.
We nodigen u van harte uit af te stemmen op Radio 1.

Aanbieden petitie

Morgenavond neemt de Doetinchemse gemeenteraad een besluit over de Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek. Voorafgaand aan deze vergadering bieden wij om 19.00 uur aan Burgemeester Bouwmans onze petitie tegen plaatsing van windturbines in ons mooie landschap aan. Totaal bijna 2000 handtekeningen. Samen met de handtekeningen van Tegenwind Oude IJssel (4.000) een meer dan duidelijk signaal aan de Gemeenteraadsleden!

Inspraak Bronckhorst en Doetinchem

Op 8 september 2021 sprak Rob Meenhuis in tijdens de Raadscommissie Bronckhorst namens Tegenwind. Zijn tekst kunt u hier nalezen.
Een week later werd er ingesproken tijdens de beeldvormende Raadsvergadering van de gemeente Doetinchem met deze tekst.

Aanvullend ontvingen de Gemeenteraadsleden en Wethouders onderstaande documenten:
Doorvertaling Ontwerp RES naar fair share
Cijfermatige analyse Concept RES

Huiswerk waar de Raadsleden hun voordeel mee kunnen en moeten doen om te weten wat de consequenties zijn van hun RES-besluiten.

Uitstel tot 2024!

Besluit tijdens de Raadsvergadering van vanavond: “Medewerking aan initiatieven van windmolens wordt opgeschort tot minimaal 1 januari 2024. Daarna wordt jaarlijks een meetpunt ingebouwd om te bepalen in hoeverre de energietransitie is gevorderd en vanaf wanneer aanvullende initiatieven van windenergie in behandeling worden genomen.”
Voorlopig een prachtig resultaat!

Reactie op beleidskaders

Onderstaande mail hebben wij gisteren naar de raadsleden van Bronckhorst gestuurd ter voorbereiding op hun definitieve besluitvorming over de beleidskaders voor windenergie.

Geachte raadsleden,

Omdat u als volksvertegenwoordiging als primaire taak heeft voor de belangen van de inwoners en hun gezondheid op te komen, vinden wij het belangrijk dit nog nogmaals onder uw aandacht te brengen. Deze behoefte is ook door diverse Raadsleden aan ons kenbaar gemaakt.

Concreet vragen wij u om eerst met andere alternatieven aan de slag te gaan (bijvoorbeeld via een verduurzaming ladder) en een besluit over windturbines (hoger dan 25 meter) uit te stellen tot het volgende toetsmoment in de verrijkte routekaart in 2026. Reden voor dit uitstel zijn de toenemende zorgen met name ook in de landelijke politiek (zie ook met ruime meerderheid aangenomen motie van SP en VVD in de Tweede Kamer vorige week in onze e-mail gisteren) over de impact van windturbines op de volksgezondheid.

Wij komen tot de conclusie dat de input die geleverd is door bewonersgroepen niet of nauwelijks is meegenomen door het College. Bij het College was bekend dat de inbreng van de bewonersgroepen in het rapport van Het PON & Telos niet juist en volledig was meegenomen. We voelen ons als betrokkenen en belanghebbenden opnieuw genegeerd!

Reeds in een eerdere fase heeft u van ons en andere bewonersgroepen of van individuele bewoners input geleverd gekregen. Onze opmerkingen/aanvullingen treft u bijgaand nogmaals aan. Op basis van voortschrijdend inzicht hebben we nog enkele aanpassingen gedaan, maar de hoofdlijn blijft dezelfde.

In de bijlagen vindt u achtereenvolgens:

  • voorstel uitbreiding en aanscherpingkaders in de Verrijkte routekaart: hoofdpunten met definities en  randvoorwaarden (bijlage 1)
  • een onderbouwing van verder uitstel van besluitvorming voor hoge windturbines (bijlage 2).
  • opmerkingen in tekst voorgesteld Bronckhorster beleidskader voor windenergie (bijlage 3)

Wij vinden het uw taak en verantwoordelijkheid als raadslid om goed de tijd te nemen om deze informatie te bestuderen, alvorens een voor onze gemeenschap dergelijk ingrijpend besluit te nemen. 
Tevens verwijzen wij graag naar de ‘Notitie Noodzaak tot actie en aanscherping: beleidskader voor windenergie Bronckhorst’ van Natuurlijk Landschap Heidenhoek die u heeft ontvangen op 9 juni jl. 

Realiseert u zich dat u na vaststelling van een beleidskader vanuit uw rol straks alleen nog maar kunt toekijken vanaf de zijlijn en kunt toetsen of de kaders zijn gevolgd.

Graag vernemen wij uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik

Oproep aan Raadsleden

Vandaag hebben de Gemeenteraadsleden van Bronckhorst deze brief ontvangen met onze reactie op de gepresenteerde windpotentiescan van bureau Witteveen+Bos. Donderdag 1 juli a.s. wordt een besluit genomen over de kaders voor windenergie en deze windpotentiescan maakt nadrukkelijk onderdeel uit van dit besluit. Echter, de scan bevat fouten, grote onvolkomenheden en opvallende elementen; deze behandelen we puntsgewijs in de brief. Met een oproep aan de Raad om met de kaderstelling niet akkoord te gaan!
Ook blijkt er sprake van een opvallende ‘samenwerking’ met de gemeente Doetinchem over gezamenlijke duurzame energie-opwek. Zo meldt een verslag van de Omgevingskamer van januari 2020 al een bestuurlijk overleg tussen beide gemeentes over de windturbineplannen van Landgoed Keppel. En wethouder Langeveld uit Doetinchem blijkt zelfs een mailadres bij de gemeente Bronckhorst te hebben, zoals blijkt uit deze vergaderbevestiging.

Als de Raad deze kaderstelling donderdag wel aanneemt, kunnen initiatiefnemers en projectontwikkelaars per 1 januari 2022 aanvragen indienen om windturbines van maar liefst 150 meter hoogte te plaatsen! Eldrik lijkt als eerste aan de beurt te zijn, maar er zijn nog 20 gebieden meer aangewezen in Bronckhorst.
Daarom onze nadrukkelijke oproep om met Liander om de tafel te gaan voor een fijnmazig netwerk in de Achterhoek. Zodat we gebruik kunnen maken van alle beschikbare (boeren)daken en lage windmolens op de erven, evenals andere alternatieven.
Energieneutraal worden KAN anders! Energieneutraal worden MOET anders!

Massaal protest

Maar liefst 500 mensen liepen gisteren mee in de protesttocht tegen de windmolenplannen van de gemeente Bronckhorst. Een overduidelijk signaal aan het College en de Raadsleden: stop de windmolenplannen en ga op zoek naar alternatieven!

Het verslag in de Gelderlander kunt u nalezen door op onderstaande foto te klikken.

En wilt u een foto-impressie bekijken? Dan kan dat via deze link van YouTube