Nieuws

Brief aan College gemeente Doetinchem

Gisteren hebben wij via onze advocaat De Lange een uitgebreide brief gezonden aan het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Doetinchem (met een kopie aan de Gemeenteraadsleden van Doetinchem). In deze brief die met deze begeleidende mail werd verzonden geven wij helder en onderbouwd aan wat onze bezwaren zijn tegen de werkwijze zoals Doetinchem die momenteel hanteert in haar proces rond de windturbineplannen, in het bijzonder rondom de plannen van Windpark Doetinchem nabij de Barlhammerweg en de Oude IJssel nabij Laag-Keppel.

Wij zijn groot voorstander van verduurzaming, maar dan wel op een manier die echt duurzaam is voor mens, natuur en (onze) leefomgeving. En niet onbelangrijk: waarbij gezamenlijk met alle belanghebbenden, waaronder nadrukkelijk ook de inwoners, wordt samengewerkt aan een adequate en draagkrachtige oplossing.
In de brief van onze advocaat wordt de gemeente Doetinchem erop gewezen dat het vergunnen in strijd met het Unierecht aansprakelijkheid schept. Ook wordt gemeld dat intussen vaststaat dat er een verband is tussen windturbines en mogelijke gezondheidsschade. Aangezien op de overheid de wettelijke taak rust de gezondheid van inwoners te beschermen is dat ook iets om serieus rekening mee te houden.

Onderstaand nemen wij u graag mee in de diverse zaken die we hebben geconstateerd. De bijbehorende stukken kunt u inzien via de 16 bijlagen onderaan dit bericht.
Als u de informatie bekijkt zult u – net als wij – versteld staan van de wijze waarop door de gemeente Doetinchem geacteerd wordt en hoe onzorgvuldig het gehele proces wordt doorlopen. Zeker ook interessant om eens te lezen vooruitlopend op de digitale informatieavond op 3 maart 2021 over het Windpark Doetinchem.

Onze belangrijkste en meest opvallende punten uit de brief zijn de volgende.
1. Omwonenden/inwoners worden door de gemeente Doetinchem niet tijdig, open, eerlijk, en transparant geïnformeerd. De gesprekken over de windturbineplannen van Landgoed Keppel worden al sinds – in ieder geval – 2018 gevoerd met de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. En het principeverzoek dateert al van 11 december 2019, terwijl de gemeente Doetinchem pas in haar brief van 28 oktober 2020 de omwonenden informeert over haar akkoord voor principemedewerking.

2. Raadsleden van de gemeente Doetinchem worden in de communicatie door het eigen College onjuist voorgelicht en niet tijdig geïnformeerd. Pas nadat besluitvorming over het principeverzoek in het College had plaatsgevonden, vond informatievoorziening plaats!

3. Wethouder Duurzaamheid de heer Langeveld bekleedt een opvallende en ongewenste drievoudige rol in de energietransitie: naast wethouder ook voorzitter van de AGEM-coöperatie (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij) en bestuurlijk trekker van de RES-regio Achterhoek.
Ook de rol van AGEM (opgericht door gemeenten en waar bestuurders van gemeenten aan het stuur zitten) bij het Windpark Doetinchem is op zijn minst ongewenst zo niet dubieus te noemen.
Daarnaast wordt via mede-initiatiefnemer AGEM een constructie opgetuigd waarbij de gemeente buitenspel kan worden gezet via een provinciaal inpassingsplan. Het AGEM-participatietraject wordt louter voor de bühne ingericht.

4. Uit de informatie verkregen uit een WOB-verzoek bij de provincie Gelderland blijkt dat de gemeente Doetinchem en de Provincie nog ‘in het krijt staan‘ bij initiatiefnemer Landgoed Keppel aangezien men hoogspanningsmasten op het landgoed heeft moeten tolereren. Markant punt is dat het landgoed destijds tot aan de Raad van State heeft geprocedeerd om dit tegen te houden in verband met aantasting van het natuurschoon!

5. Landgoed Keppel zegt met de windturbines het landgoed exploitabel te willen maken. Maar uit de cijfers blijkt dat zij er meer dan prima voorstaan. De waarde van de bezittingen van het Landgoed Kasteel Keppel BV en de Stichting Pallandt van Keppel wordt geschat op maar liefst ruim € 65 mln. Samen met de gemeente Bronckhorst of via een provinciaal inpassingsplan voor misschien nog eens 10 tot 12 windturbines binnen de grenzen van gemeente Bronckhorst zal de totale nettowinst voor de grondeigenaren in 20 jaar tijd op € 30 mln. uitkomen (jaarlijks € 100.000 netto per windturbine * 15 windturbines = € 1,5 miljoen).

6. Ondanks de diverse WOB-verzoeken hebben wij van de gemeente Doetinchem aantoonbaar niet alle stukken ontvangen en andere stukken kwamen veel te laat. De belangrijkste informatie ontvingen wij zelfs pas 6 weken later, nota bene 2 dagen ná de besluitvorming door het College.

7. Vanuit een gesprek met de coördinator Regionale Energie Strategie regio Achterhoek weten wij dat al lang en breed bekend is, dat er in ieder geval op een viertal locaties in de Achterhoek windturbineparken zullen gaan verrijzen. De inwoners (quote coördinator): “kunnen hoog en laag springen, maar die komen er toch!”. Echter, de inwoners worden hierover niet geïnformeerd.

Uiteraard vermeldt de 9 pagina’s tellende brief nog veel meer zaken die van groot belang zijn in het traject van de windturbineplannen in de gemeente Doetinchem.
Wij verzetten ons in ieder geval sterk tegen de mogelijke komst van het Windpark Doetinchem en zullen het traject dan ook nauwgezet en kritische blijven volgen. Het College is uiteraard gevraagd om op onze brief te reageren.

Bijlage 1: Brief omwonenden gemeente Doetinchem 28.10.2020
Bijlage 2: Email provincie Gelderland 10.09.2020
Bijlage 3: Artikel Gelderlander 25.10.2020
Bijlage 4: Emails 09.10.2019 en 14.11.2019 Energie voor Keppel
Bijlage 5: Verslag Omgevingskamer 14.01.2020
Bijlage 6: Mailwisseling procedure 20.03.2020
Bijlage 7: Passages gespreksverslag RES-coördinator 17.09.2020
Bijlage 8: Verzoek medewerking windmolenpark 27.10.2020
Bijlage 9: Mailwisseling Landgoed Keppel overzichtskaart 2017
Bijlage 10: Gespreksverslag Greentrust 01.10.2020
Bijlage 11: Mail over brief omwonenden landgoed Keppel 19.09.2019
Bijlage 12: Koersdocument Achterhoek duurzame energie
Bijlage 13: Mail AGEM verzoek inpassingsplan 18.12.2019
Bijlage 14: Nevenfuncties Wethouder Langeveld
Bijlage 15: Uittreksel KvK AGEM
Bijlage 16: Rapport Windturbinesydroom

Aanscherping kaders hoge windturbines

Op woensdag 17 februari 2021 hebben wij samen met een aantal andere groeperingen online deelgenomen aan een gesprek met de onderzoekers van het bureau PON & Telos. Doel was om de lokale voorwaarden voor hoge windturbines op te stellen voor de gemeente Bronckhorst. Tijdens dit gesprek hebben wij onze ideeën digitaal gepresenteerd. Onderstaand een overzicht van de wat ons betreft belangrijkste elementen.

 • Gebruik afstandsnormen.
  – Afstand tot woningen: minimaal 10 keer tiphoogte.
  – Afstand tot bijzondere natuurgebieden: 2 kilometer, zoals het Gelder Natuur Netwerk.
 • Gebruik geluidsnormen
  – Hoorbaar en niet hoorbaar geluid.
  – Akoestisch en niet akoestisch geluid.
 • Mensen hebben recht op bescherming conform Grondwet.
  – Artikel 21: zorgplicht bewoonbaarheid land en bescherming/verbetering van leefmilieu.
  – Artikel 22: plicht om maatregelen te treffen ter bevordering van de gezondheid (dit recht geldt overigens voor ieder individu).
  Deze voorzorgsbeginselen zijn tevens vastgelegd in de Europese Richtlijnen.
 • Conform het verdrag van Aarhus artikel 7: het recht op tijdige inspraak en werkelijke metingen (dus geen gemiddelden).
 • Doe een beroep op het voorzorgsbeginsel rondom gezondheid (is mogelijk).
 • Voorafgaand aan vergunningverlening moet aantoonbaar zijn dat er geen negatieve gezondheidseffecten optreden.
  Indien negatieve gezondheidseffecten blijken – eventueel uit wetenschappelijk onderzoek – dan worden windturbines direct gestopt en afgebroken.
 • Er is geen verhoging toegestaan van laagfrequent geluid ten opzichte van de actuele situatie zonder windturbines.
 • Geen negatieve gevolgen voor beschermde diersoorten.

In deze bijlage vindt u onze volledige bijdrage voor de uitbreiding/aanscherping van de kaders voor hoge windturbines, zoals die op dit moment al in de Verrijkte Routekaart zijn opgenomen.
Zoals bekend is in de kaders van de Verrijkte Routekaart op dit moment onder meer al bescherming van beschermd stads- en dorpsgezicht opgenomen (2-kilometerzone), evenals bescherming van gebieden met bijzonder landschappelijke waarde.

Het onderzoeksbureau PON & Telos is gevraagd om onze bijdrage integraal over te nemen in haar rapportage naar de gemeente Bronckhorst. Ons is toegezegd dat we eind februari 2021 het concept-verslag van de bijeenkomst ter accordering ontvangen.

Gigantisch windpark dreigt: 14 windturbines

Tijdens de online inwonerssessie van de RES-regio Achterhoek op donderdag 11 februari jl. is door deze RES-regio een alternatief plan getoond waaraan netwerkbeheerder Liander de voorkeur geeft. In dat alternatief worden maar liefst 14 (!) grote industriële windturbines aangesloten op het onderstation in Langerak/Doetinchem. Hieronder ziet u een screenshot van het gepresenteerde alternatief.

Gemeenten al sinds 2018 in gesprek
Zoals inmiddels bekend hebben de gemeentes Doetinchem en Bronckhorst sinds 2018 (en mogelijk al eerder) in alle stilte gesprekken gevoerd met het Landgoed Keppel om plannen voor een gigantisch windpark voor te bereiden. Het College van Doetinchem is inmiddels akkoord gegaan – overigens zonder omwonenden vooraf te informeren – met een principeverzoek voor 4 à 5 windturbines op het grondgebied Doetinchem (fase 1). Fase 2 op grondgebied gemeente Bronckhorst zal waarschijnlijk snel volgen.
Er worden windturbines van 230 (!) meter gepland. Hieronder ziet u een eerste impressie, gezien vanaf de Keppelse Golfclub.

De windmolens met 230 meter tiphoogte zijn aanzienlijk hoger dan die in Angerlo en bijna net zo hoog als die langs het Pannerdens Kanaal. Ter oriëntatie: de molen bij de brug in Laag-Keppel is 14 meter hoog en de toren van Kasteel Keppel is circa 30 meter hoog. Kijk en vergelijk…

Digitale informatieavond Windpark Doetinchem 3 maart 2021
Op 3 maart 2021 wordt door Landgoed Keppel een informatieavond georganiseerd voor het windparkgedeelte op het grondgebied van Doetinchem langs de Oude IJssel tussen Doetinchem en Laag-Keppel. Er worden welgeteld 35 hele minuten ingeruimd om via de chat (!) vragen te stellen, waar live op zal worden geantwoord. Is dit is de manier waarop omwonenden worden betrokken en inspraak krijgen? Van een gesprek met omwonenden zal naar onze mening geen sprake zijn. Aanmelding voor de informatieavond kan tot 26 februari 2021 via www.windparkdoetinchem.nl.

Wat en wie bepaalt dat al deze industriële windturbines op deze bijzondere plek worden gepland?

“Nieuwe windparklocaties overbodig”

Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen, is duidelijk: “Het Nederlandse klimaatdoel van 35 Terawattuur (TWh) duurzame elektriciteitsproductie op land in 2030 wordt al bijna gehaald . Dat maakt de Regionale Energiestrategieën (RES), die gemeenten en provincies nu opstellen, goeddeels overbodig. En opstellen van die plannen kost ook nog eens miljarden.” Visser laat met berekeningen zien dat de duurzame elektriciteitsproductie op land in 2030 al bijna gehaald wordt. “Als je alle subsidies bekijkt die tot nu zijn beschikt voor het plaatsen van zon- en windparken en naar dat wat al is gebouwd, dan kom ik al op ruim 33 TWh”, zegt Visser. Dus: stop met zoeken naar nieuwe locaties.
Het hele artikel kunt u hier lezen.

Onderzoek: windturbines ziekmakend

Er is een doorbraak in onderzoek dat aantoont dat windturbines ziekmakend zijn. Inmiddels is in een onderzoek vastgesteld dat het ziektebeeld van het ‘windturbinesyndroom’ bestaat en herkend kan worden.
Het rapport is een aanbeveling voor alle bestuursorganen en rechtscolleges – en daarmee dus ook onze lokale politici – om het voorzorgprincipe voor de gezondheid van de inwoners te plaatsen in het hart van de besluitvorming over met name windturbineparken.
Wilt u het rapport lezen? U vindt het hier.

Windturbines: te hoog, te dichtbij en ziekmakend

Dit weekend ontvangen alle inwoners van Keppel, Eldrik, Hummelo, Drempt en Langerak weer een flyer in de bus over de laatste stand van zaken.
Hoe ver zijn de windturbineplannen in Bronckhorst en Doetinchem? Waarom zijn er geen alternatieven onderzocht? En hoe zit het met het beschermde stadsgezicht van Laag-Keppel?
U leest er alles over in de flyer.
En belangrijk: meld u aan voor de gemeentelijke digitale voorlichtingssessie op 21 januari 2021 met het thema natuur en landschap. Dat kan via deze link. Op 10 februari 2021 is er een vervolg op de voorlichtingssessie, met het thema gezondheid.

Mail aan College en Raadsleden

Het College en de Raadsleden van de Gemeente Bronckhorst hebben op 15 december 2020 onderstaande mail van ons ontvangen.

Geacht College en Raadsleden van de gemeente Bronckhorst,

Afgelopen week is in de media diverse malen aandacht besteed aan de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid door de plaatsing van zeer hoge windturbines.
Dat culmineerde in de uitzending van EenVandaag op 8 december 2020. Deze was met name gericht op de structurele geluidsoverlast veroorzaakt door dergelijke windturbines, zowel in volume als door de frequentie van het geluid. Waarbij dient te worden opgemerkt dat deze reportage vooral was gebaseerd op windturbines met een hoogte van circa 150 meter, terwijl de windturbines die mogelijk in en langs de rand van de gemeente Bronckhorst worden geplaatst significant hoger zijn (ruim 230 meter). Kortom: de negatieve effecten op onze gezondheid van zeer hoge windturbines verschijnen aan de horizon en lijken moeilijk te onderschatten. De actuele plannen voor windturbines zorgen daarom tot ongekend veel onrust bij onze inwoners.

De aandacht voor de structurele negatieve effecten van grote windturbines is niet nieuw en beperkt zich ook niet tot de volksgezondheid. Er komt steeds meer inzicht in de negatieve effecten voor natuur en milieu, zoals bijvoorbeeld de schade aan de vogelstand, temperatuurswisselingen en de structurele schade aan het coulisselandschap. Zie hierbij ook de maatregelen die onze buurlanden nemen of hebben genomen naar aanleiding van de negatieve ervaringen met hoge windturbines. Deze eisen zijn vele malen zwaarder dan in Nederland geldend (Europa wel afstandsnorm versus ‘geluidsnorm’ in Nederland) die gebaseerd zijn op windmolens met 75 meter tiphoogte daterende uit 2011 (sterk achterhaald en getypeerd als ‘meest beroerde norm van Europa’).

Als directe vertegenwoordiger van de inwoners van Bronckhorst gaan wij ervan uit dat u zich volledig bewust en op de hoogte bent van deze ontwikkelingen en deze in hun volle omvang zult laten meewegen in eventuele besluitvorming omtrent de plaatsing van windturbines en overige energieopwekkende maatregelen. Volgens een uitspraak van het Europese Hof mag er pas een vergunning voor de bouw en exploitatie van een windpark worden afgegeven als aan de voorkant is vastgesteld dat de gezondheid van de mens is beschermd of wordt verbeterd.
Uw primaire verantwoordelijkheid dient immers te zijn gericht op de fysieke en mentale gezondheid van degenen die u vertegenwoordigt. Deze hebben u niet alleen een mandaat gegeven, maar u ook een onwrikbare verantwoordelijkheid gegeven. Tegenover hen heeft u een plicht.

Als beginsel van goed bestuur dient het ‘voorzichtigheidsbeginsel’ een belangrijk uitgangspunt voor u te zijn. De informatie tot nu toe laat op geen enkele wijze toe dat mogelijke effecten door hoge windturbines door u bestuurlijk kunnen worden genegeerd. Wij gaan ervan uit dat u dit met ons deelt en het belang van uw inwoners en de noodzaak tot goed bestuur zwaar laat meewegen in mogelijke besluitvorming.

Uw persoonlijke reactie
Wij als inwoners zijn oprecht benieuwd naar uw persoonlijke reactie op de reportage van EenVandaag en in hoeverre u deze informatie meeweegt in de besluitvorming rondom windturbines. Zou u ons dat willen laten weten? Graag zien wij uw persoonlijke reactie nog in december 2020 tegemoet. Klik voor de EenVandaag-reportage op deze link.

Wij wensen u samen met uw naasten fijne feestdagen en bovenal een gezond 2021.

Hoogachtend,
Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik

Ook het College en de Raadsleden van Doetinchem stuurden wij bovenstaande mail, met een verwijzing naar hun principemedewerking aan het plaatsen van een windpark in de buurt van de Barlhammerweg en nabij Laag-Keppel.

Geluidsoverlast en gezondheidsrisico’s

Graag attenderen wij u op de uitzending van EenVandaag van 8 december 2020.
Hierin wordt haarfijn getoond welke gezondheidsrisico’s en geluidsoverlast de windturbines veroorzaken. Het is vijf voor 12 voor onze volksvertegenwoordigers c.q. Gemeenteraadsleden. Aan hen de taak om met deze informatie iets te doen! Beter ten halve gekeerd…