Nieuws

Rad van Bedrog

Dit weekend hebben de inwoners van Keppel, Eldrik, Hummelo en Langerak de flyer Rad van Bedrog in de bus gekregen. Een helder en uitgebreid overzicht van de grootste bezwaren tegen de windturbineplannen, aan de hand van 12 ‘reuzenradbakjes’. Hieronder een overzicht van de bakjes met doorklikmogelijkheid naar de achterliggende informatie.

Het Rad van Bedrog

Mail wethouder Hofman

Deze week hebben we wethouder Hofman – met een kopie naar het College en alle Gemeenteraadsleden – een mail gestuurd waarin we uitleg vragen over de uitslag van de windmolenenquête en de bijstelling van de percentages. Daarnaast vragen wij aandacht voor de door ons opgestelde kaders en randvoorwaarden voor windturbines. En ten slotte bieden wij aan om samen aan tafel te gaan om te zoeken naar alternatieven voor de windturbines. De gemeente Bronckhorst heeft namelijk tot op heden geen onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven om te komen tot energieneutraliteit.
De mail kunt u hier nalezen.

Brieven naar gemeenten en provincie

Op donderdag 8 april jl. heef onze advocaat Peter de Lange opnieuw brieven gestuurd naar de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst en naar de provincie Gelderland.
Alle partijen worden gewezen op hun aansprakelijkheid in het windmolentraject, de strijdigheid met Europees Recht en de verplichtingen die in de Grondwet zijn opgenomen inzake gezondheid.
Daarbij heeft iedere brief ook een specifieke passage:

  • Gemeente Doetinchem: link naar het principeverzoek Windpark Doetinchem + herhaald verzoek om reactie op onze brief van 26 februari 2021;
  • Gemeente Bronckhorst: link naar de enquête + kaders voor hoge windturbines;
  • Provincie Gelderland: link naar beide gemeenten + verzoek regievoering provinciaal inpassingsplan vanuit Landgoed Keppel + AGEM

Via de links kunt u de complete brieven lezen.

Landgoed Keppel en Green Trust komen beloftes niet na

Op 3 maart jl. organiseerden Landgoed Keppel en Green Trust een digitale informatieavond over hun initiatief Windpark Doetinchem. Toegezegd was dat alle antwoorden op vragen uit de chat en een opname van die avond uiterlijk half maart 2021 op hun website zouden worden geplaatst.
Tot op heden is dat echter niet gebeurd. En dus hebben we vorige week deze mail gestuurd naar Green Trust en wethouder Langeveld van Doetinchem. Hierin vragen wij de partijen om hun beloftes na te komen en de tijdplanning met eenzelfde vertragingsperiode naar achteren bij te stellen.
Daarnaast meldden we ons bezwaar tegen de ‘onafhankelijk’ gesprekleider die is aangesteld, zonder goedkeuring van de omwonenden zoals was afgesproken.
Grijpt wethouder Frans Langeveld in om deze valse start te corrigeren?

Nieuwe flyer verspreid

Afgelopen weekend hebben we geflyerd in Keppel, Eldrik, Hummelo en Langerak. Bewoners vonden deze flyer in de bus, samen met een poster waarmee ze kenbaar kunnen maken tegen de megahoge windturbines te zijn. Mooi om te zien dat we al menig poster hebben zien hangen. Dank daarvoor.

Inspraak Commissievergadering

Onze voorzitter Rob Meenhuis sprak vorige week in tijdens de Commissievergadering van de gemeente Bronckhorst. Zijn boodschap: wees als Raadsleden alert op het proces rond de wind- en zonne-energie zoals dat nu loopt in de RES-regio Achterhoek (Regionale Energie Strategie). Uiteraard zijn we niet tegen zonne- en windenergie, maar het voorlopig RES-bod dat op 1 juli 2021 zal worden uitgebracht richting Den Haag ligt veel te hoog voor deze regio en ook het tijdpad is niet realistisch. Daardoor dreigen er onder andere te veel en te grote windturbines in het landschap terecht te komen op plekken die hiervoor niet geschikt en/of niet wenselijk zijn.

Bezwaar aanstelling gespreksleider

Vrijdag jl. hebben wij per mail aan wethouder Langeveld van Doetinchem bezwaar aangetekend tegen de aanstelling van de gespreksleider voor het participatieproces Windenergie.
Afgesproken en toegezegd was dat er een deskundige en onafhankelijke gespreksleider zou komen, die aan het begin van het participatieproces door beide partijen – dus óók de omwonenden –  akkoord moest worden bevonden.

We hebben echter inmiddels vernomen dat niet alleen de gespreksleider inmiddels zonder akkoord van de omwonenden is aangesteld. Ook blijkt de term ‘neutraal’ niet van toepassing. Het betreft namelijk mevrouw Van der Geer, die een fervent voorstander is van windenergie en -parken en die als bestuursvoorzitter van haar Rijn en IJssel Energie Coöperatie het windpark Koningspleij in Arnhem organiseert.

Daarom hebben in de mail aan wethouder Langeveld aangegeven dat wij als omwonenden niet akkoord gaan met aanstelling van mevrouw Van der Geer en dat we er vanuit gaan dat de gemeente overgaat tot aanstelling van een écht neutrale gespreksleider en deze vooraf voorstelt aan de omwonenden.

De volledige mail kunt u hier teruglezen.

Brief 15 bewonersgroepen Achterhoek

Samen met 14 andere bewonersgroepen uit de Achterhoek hebben wij vandaag een brief gestuurd aan alle College- en Raadsleden van de acht gemeenten binnen de RES-regio Achterhoek, aan de programmacoördinator van de RES-regio Achterhoek de heer Duenk en aan de Stuurgroep RES-regio Achterhoek. In deze brief vragen wij gezamenlijk:
1. Een heldere planning/tijdlijn van de besluitvorming over het RES 1.0 bod, inclusief besluitvorming door de Gemeenteraad en het verkrijgen van draagvlak/instemming bij de bevolking.
2. Het verlagen van het RES 1.0-bod van de Achterhoek tot 0,65 TW in 2030.
3. Het verschuiven van de tijdslijn Achterhoek energieneutraal van 2030 naar 2050.

De complete brief kunt u hier nalezen.

Inspraak tijdens Commissievergadering

Op donderdag 11 maart 2021 hebben wij digitaal ingesproken tijdens de Commissievergadering van de gemeente Bronckhorst. Daarbij waren onze twee belangrijkste aandachtspunten het proces voor de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) en de herijking van de doelstellingen om tot een energieneutraal Bronckhorst/Achterhoek te komen.
Zowel het College van B&W als de Gemeenteraad is gevraagd om een schriftelijke reactie op deze onderwerpen. Naar verwachting zullen we die uiterlijk 25 maart 2021 van hen krijgen tijdens de Raadsvergadering.
De inspraaknotitie die ook als brief naar het College en de Raad is gestuurd kunt u via deze link nalezen.