Mail aan College en Raadsleden

Het College en de Raadsleden van de Gemeente Bronckhorst hebben op 15 december 2020 onderstaande mail van ons ontvangen.

Geacht College en Raadsleden van de gemeente Bronckhorst,

Afgelopen week is in de media diverse malen aandacht besteed aan de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid door de plaatsing van zeer hoge windturbines.
Dat culmineerde in de uitzending van EenVandaag op 8 december 2020. Deze was met name gericht op de structurele geluidsoverlast veroorzaakt door dergelijke windturbines, zowel in volume als door de frequentie van het geluid. Waarbij dient te worden opgemerkt dat deze reportage vooral was gebaseerd op windturbines met een hoogte van circa 150 meter, terwijl de windturbines die mogelijk in en langs de rand van de gemeente Bronckhorst worden geplaatst significant hoger zijn (ruim 230 meter). Kortom: de negatieve effecten op onze gezondheid van zeer hoge windturbines verschijnen aan de horizon en lijken moeilijk te onderschatten. De actuele plannen voor windturbines zorgen daarom tot ongekend veel onrust bij onze inwoners.

De aandacht voor de structurele negatieve effecten van grote windturbines is niet nieuw en beperkt zich ook niet tot de volksgezondheid. Er komt steeds meer inzicht in de negatieve effecten voor natuur en milieu, zoals bijvoorbeeld de schade aan de vogelstand, temperatuurswisselingen en de structurele schade aan het coulisselandschap. Zie hierbij ook de maatregelen die onze buurlanden nemen of hebben genomen naar aanleiding van de negatieve ervaringen met hoge windturbines. Deze eisen zijn vele malen zwaarder dan in Nederland geldend (Europa wel afstandsnorm versus ‘geluidsnorm’ in Nederland) die gebaseerd zijn op windmolens met 75 meter tiphoogte daterende uit 2011 (sterk achterhaald en getypeerd als ‘meest beroerde norm van Europa’).

Als directe vertegenwoordiger van de inwoners van Bronckhorst gaan wij ervan uit dat u zich volledig bewust en op de hoogte bent van deze ontwikkelingen en deze in hun volle omvang zult laten meewegen in eventuele besluitvorming omtrent de plaatsing van windturbines en overige energieopwekkende maatregelen. Volgens een uitspraak van het Europese Hof mag er pas een vergunning voor de bouw en exploitatie van een windpark worden afgegeven als aan de voorkant is vastgesteld dat de gezondheid van de mens is beschermd of wordt verbeterd.
Uw primaire verantwoordelijkheid dient immers te zijn gericht op de fysieke en mentale gezondheid van degenen die u vertegenwoordigt. Deze hebben u niet alleen een mandaat gegeven, maar u ook een onwrikbare verantwoordelijkheid gegeven. Tegenover hen heeft u een plicht.

Als beginsel van goed bestuur dient het ‘voorzichtigheidsbeginsel’ een belangrijk uitgangspunt voor u te zijn. De informatie tot nu toe laat op geen enkele wijze toe dat mogelijke effecten door hoge windturbines door u bestuurlijk kunnen worden genegeerd. Wij gaan ervan uit dat u dit met ons deelt en het belang van uw inwoners en de noodzaak tot goed bestuur zwaar laat meewegen in mogelijke besluitvorming.

Uw persoonlijke reactie
Wij als inwoners zijn oprecht benieuwd naar uw persoonlijke reactie op de reportage van EenVandaag en in hoeverre u deze informatie meeweegt in de besluitvorming rondom windturbines. Zou u ons dat willen laten weten? Graag zien wij uw persoonlijke reactie nog in december 2020 tegemoet. Klik voor de EenVandaag-reportage op deze link.

Wij wensen u samen met uw naasten fijne feestdagen en bovenal een gezond 2021.

Hoogachtend,
Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik

Ook het College en de Raadsleden van Doetinchem stuurden wij bovenstaande mail, met een verwijzing naar hun principemedewerking aan het plaatsen van een windpark in de buurt van de Barlhammerweg en nabij Laag-Keppel.